Zaznacz stronę

Grupa Ochrony Biznesu zaistniała na rynku jako samodzielny podmiot gospodarczy w kwietniu 2007 roku. Działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mieniana wykonujemy  na podstawie koncesji wydanej przez MSWiA. W celu reasekuracji odpowiedzialności dysponujemy polisą od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności.

Nasze referencje potwierdzają naszą solidność

i jakość prowadzonych przez nas usług:

Szanowni Państwo,

Prowadząc działalność gospodarczą działamy w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 2 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46[WE (RODO).

Informujemy, że:

1.
Administratorem danych osobowych naszych Klientów jest Grupa Ochrony Biznesu społka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 20-601 Lublin, ul. Balladyny 22, NIP 7123285736, REGON 61657296, KRS 0000500221
Skontaktować się można z nami pod numerem telefonu 815242030 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail gobsecurity@o2.pl
Podstawa przetwarzania danych osobowych naszych Klientów jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO — przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.
W przypadku przekazania danych kontaktowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, podstawa przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona zgoda, która może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy. Dane te obejmują: imię, nazwisko, adres. W zależności od zakresu umowy możemy również przetwarzać dane osobowe takie jak PESEL, NIP, numer rachunku bankowego, imiona rodziców, adres do korespondencji, kwalifikacje i umiejętności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i dokonania rozliczeń finansowych z niej wynikających.
Dodatkowo przetwarzanie danych takich jak nr telefonu, adres mailowy, służy sprawniejszemu kontaktowi i przekazywaniu informacji, związanych z zawarciem umowy. Podanie tych danych nie jest konieczne, jednak w znacznym stopniu ułatwia komunikację oraz usprawnia przekaz informacji pomiędzy stronami umowy.
Nasi Klienci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jaki również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli taka była, udzielona, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podane przez naszych Klientów dane osobowe przechowywane sa przez czas niezbędny do realizacji umowy. Ich usuniecie następuje po upływie terminów przedawnienia roszczeń wynikających z łączącej strony umowy. Usuniecie danych kontaktowych następuje po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków administratora danych osobowych wynikających z zawartej umowy (firma dokonująca rozliczeń finansowo — księgowych oraz firma informatyczna świadcząca usługi hostingowe i serwisowe). Dane osobowe mogą być również przekazywane. podmiotom upoważnionym ustawowo.
Dane osobowe naszych Klientów nie podlegają profilowaniu, co oznacza, ze nie stanowią podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie służą do przewidywania zachowań i preferencji naszych Klientów.